Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

1. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (+48 77 487 3470), za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
sekretariat@icso.lukasiewicz.gov.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres: Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” ul Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
2. W sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod numer telefonu +48 77 487 34 70 , adres e-mail: iod@icso.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na w/w adres.
3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Chcąc wziąć udział w Konferencji zarówno stacjonarnie jak i online, przekazujesz nam swoje dane osobowe takie jak : adres, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz afiliacja. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne ponieważ nie podanie w/w danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji.
4. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:
a) Informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie;
b) Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
5. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń:
W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem Cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
6. Działania marketingowe i PR (Public relations) administratora:
Na Stronie administrator może zamieszczać informacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Instytutu lub o usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.
7. Odbiorcy danych użytkowników:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
1) upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
2) podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom
systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych.
8. Dane osobowe osób biorących udział w Konferencji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, z poniższym zastrzeżeniem:
Sieć Badawcza Łukasiewicz- ICSO ”Blachownia” korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:
1) oświadczenie o ochronie prywatności – https://privacy.microsoft.com/pl pl/
privacystatement;
2) umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.
W ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych. Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem: https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27.
Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies.
Część danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych Google.
9. Nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
10. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą: Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
do dostępu do swoich danych osobowych;
do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna;
do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
do przenoszenia danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących;
do sprzeciwu—wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych;
do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
do złożenia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Zmiany polityki prywatności
Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

Aktualizacje klauzuli informacyjnej [20.03.2024]