Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu: https://konferencja.icso.lukasiewicz.gov.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2024-02-12.

Data ostatniej aktualizacji : 2024-02-26.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Relacja na żywo Konferencji nie będzie posiadała napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób
  z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
 • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt małą kontrastowość dla osób słabowidzących. Wynika to z zastosowanej w projekcie palety barw. Zaleca się użycie narzędzi do zwiększenia kontrastu.

Przygotowanie deklaracji dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2024-02-23.

Deklarację na poziomie podstawowym sporządził podmiot publiczny na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać z podstawowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o zgłaszanie problemów z dostępnością cyfrową na stronie internetowej na adres e-mail: sekretariat@icso.lukasiewicz.gov.pl
lub telefonicznie pod numerem: 77 487 34 70. Inne zgłoszenia dotyczące udostępnienia informacji dostępnych cyfrowo prosimy przesyłać również na wskazany adres e-mail.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:   

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności
albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi prosimy kierować do sekretariatu:

 • pisemnie na adres: Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Energetyków 9,
 • pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@icso.lukasiewicz.gov.pl
 • telefonicznie, na nr: 77 487 34 70

Jeżeli podana powyżej procedura zostanie wyczerpana i nie nastąpi załatwienie sprawy, osoba składająca skargę ma możliwość zwrócenia się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

 • Wejście główne – nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Wejście boczne lewe – umożliwia wejście do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową. Posiada platformę dla osób
  z niepełnosprawnością, np. poruszających się na wózku inwalidzkim. Platformę obsługują pracownicy Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”.
 • Wejście boczne prawe – nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Wejście tylne – nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wewnątrz budynku znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową pozwalająca dostać się na wyższe piętra budynku,
np. osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Platforma nie jest dostosowana dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Infrastruktura budynku oznaczona jest piktogramami.